fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności strony internetowej https://www.randkowepogotowie.pl/
z dnia 31 maja 2019 roku

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych
pozyskanych od Ciebie przez stronę internetową MAGETOOLKIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320; 50-020 Wrocław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS: 0000613644 (dalej jako
„Randkowe Pogotowie”).

Randkowe Pogotowie dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony
udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne
działania. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych, Randkowe Pogotowie wdrożył odpowiednie procedury techniczne
i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie informacji zbieranych online za pośrednictwem Serwisu i
zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu takich informacji przesyłanych online.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki.

1. Postanowienia ogólne

 1. Randkowe Pogotowie przestrzega stosownych przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych, tj.:
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
   ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
   takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • Ustawy z dnia 18 lutego 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; w których to aktach
   znajdziesz szczegółowy zakres możliwości przetwarzania Twoich danych oraz przysługujących Ci praw.

2. Zbieranie i korzystanie ze zbioru danych osobowych

 1. Dane osobowe to dane, które służą do identyfikacji osoby lub skontaktowania się z nią.
 2. Podawanie przez Ciebie wymaganych przez Randkowe Pogotowie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże
  możliwość korzystania z niektórych usług oferowanych przez Serwis, może zostać zablokowana z uwagi na
  niepodanie przez Ciebie wymaganych danych.
 3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy w Serwisie, składasz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
  przez Randkowe Pogotowie danych osobowych, zgodnie z klauzulą udostępnioną w Serwisie. W przypadku
  niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, procedura zgłoszenia nie zostaje ukończona, a podane
  przez Ciebie dane zostają niezwłocznie usunięte i nie będą w żaden sposób przetwarzane.
 4. W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe
  działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą stronę internetową. Strony
  te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Nasza strona
  internetowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

3. Dane osobowe zbierane przez Randkowe Pogotowie

 1. Randkowe Pogotowie przetwarza Twoje dane osobowe (tj. informacje służące do zidentyfikowania lub
  skontaktowania się z Tobą), które to dane zostały przez Ciebie podane samodzielnie.
 2. Randkowe Pogotowie przetwarza, w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu,
  adres e-mail, miejscowość, informacje dotyczące Twojej aktywności na stronie Serwisu, informacje dotyczące
  Twoich przyzwyczajeń związanych z korzystaniem z innych stron internetowych (związane z podejmowanymi przez
  Randkowe Pogotowie działaniami reklamowymi), adres IP, przeglądarkę internetową i rodzaj urządzenia z
  którego korzystasz.
 3. Randkowe Pogotowie niniejszym informuje, iż przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  uzyskania kopii danych oraz prawo ich poprawiania/zmiany. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o
  wysłanie wiadomości elektronicznej na adres info@magetoolkit.com.

4. Korzystanie z danych osobowych

 1. Zebrane dane osobowe umożliwiają Randkowemu Pogotowiu informowanie Ciebie o najnowszych ofertach, usługach i
  zbliżających się wydarzeniach. Jeśli nie chcesz otrzymywać od Randkowego Pogotowia informacji pocztą e-mail,
  możesz z nich w każdej chwili zrezygnować, zmieniając swoje preferencje.
 2. Dane osobowe zamieszczone przez Ciebie w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia
  odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytania.
 3. W przypadku, gdy złożysz zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest
  bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres
  poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy emailingowej i jest wykorzystywany w celu
  wysłania do Ciebie newslettera.
 4. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych
  zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem
  narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie
  połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości
  podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z Twoimi danymi osobowymi i nie są
  wykorzystywane do określenia Twojej tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od
  ustawień Twojej przeglądarki internetowej.
 5. Przysługuje Ci prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
  wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
  zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
  zebrane.
 6. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych na adres e-mail:
  info@magetoolkit.com oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych).
 7. W przypadku powiązania danych niebędących danymi osobowymi z danymi osobowymi takie powiązane dane będą
  uznawane za dane osobowe do czasu ich rozdzielenia.

5. Ujawnienie danych osobowych podmiotom trzecim

Randkowe Pogotowie nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że wyrazisz na
to zgodę. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone informacje, które nie umożliwiają
identyfikacji konkretnej osoby, o których mowa w Sekcji 4, Randkowe Pogotowie może udostępniać publicznie oraz
swoim partnerom.

6. Integralność i okres przechowywania danych osobowych

 1. Randkowe Pogotowie ułatwia zapewnienie dokładności, kompletności i aktualności Twoich danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez Randkowe Pogotowie przez okres potrzebny do osiągnięcia celów
  określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone
  przechowywanie danych przez dłuższy okres.

7. Prywatność małoletnich

Randkowe Pogotowie nie zbiera w sposób świadomy przekazywanych danych osobowych przez osoby małoletnie (dzieci),
nie gromadzi takich danych bez zgody ich rodziców czy opiekunów ani nie reklamuje w sposób świadomy usług dla
dzieci.

8. Powiadomienia o aktualizacjach

Randkowe Pogotowie zastrzega, że niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Randkowe Pogotowie
powiadomi Cię o istotnych zmianach sposobu traktowania przez Randkowe Pogotowie informacji osobowych,
zamieszczając stosowny komunikat na Serwisie i wysyłając do Ciebie wiadomość pocztą elektroniczną. W przypadku,
gdy będziesz nieusatysfakcjonowany zmianami w Polityce Prywatności możesz w każdej chwili zdecydować o
zaprzestaniu używania usług oferowanych przez Randkowe Pogotowie poprzez żądanie usunięcia swojego konta bądź
rezygnację z korzystania z usług Randkowego Pogotowia.

9. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności oraz jej
implementacji, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem mailowym info@magetoolkit.com lub:
listownie na adres: ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320; 50-020 Wrocław.

10. Obowiązek informacyjny

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z
sprzedażą naszych towarów oraz pozyskiwaniem klientów i kontrahentów, w tym dostawców usług lub towarów.

Kto jest administratorem moich danych? Administratorem Twoich danych osobowych jest „MAGETOOLKIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320; 50-020 Wrocław, zarejestrowanej w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod nr KRS:
0000613644
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych? Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawa związanych z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się na nami skontaktować pod adresem e-mail:
info@magetoolkit.com
Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych? W celu nawiązania i skutecznego kontynuowania współpracy w zakresie obrania strategii marketingowej
Twojego profilu na portalu społecznościowym potrzebujemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe,
identyfikacyjne, a więc w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail.
Cel przetwarzania Podstawa prawna
(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)
Ustalenie Twojej tożsamości przed nawiązaniem współpracy, w tym także ustalenie miejsca wykonywania
usług, co pozwoli na skuteczną realizację nałożonych na nas obowiązków w ramach naszej współpracy.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np.
potwierdzić chęć nawiązania współpracy, a także by potwierdzić reklamację i fakt jej usunięcia.
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest
realizacja warunków współpracy
Jeżeli wyrazisz na to zgodę – będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, w tym w drodze
marketingu bezpośredniego.
Będziemy dokładać wszelkich starań aby informacje handlowe i marketingowe, nie były uciążliwe i nie
naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie
chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie na podstawie zgody
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej
przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest
dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe –
wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania
Twoich danych osobowych.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Komu przekazywane są moje dane osobowe? Dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w
zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako
przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako naszego Klienta mogą być
przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam
rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym, czy podwykonawcom, w tym agentom.
Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw poza Unią Europejską.
Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? Jeżeli jesteś naszym kontrahentem Twoje dane będą przez nasz przetwarzane odpowiednio do czasu trwania współpracy. Z zastrzeżeniem, że jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W działaniach marketingowych, badania satysfakcji (jakości naszych usług) lub przesyłania informacji handlowych – dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.
Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Tobą celem potwierdzenia chęci współpracy. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować opóźnieniem a nawet odmową realizacji usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia rachunku czy imiennego dokumentu finansowego na Twoją rzecz.
Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji usługi. Wyrażenie zgody na działania marketingowe, badanie satysfakcji (jakości naszych usług) lub otrzymywanie informacji handlowych (newslettera) jest zawsze dobrowolne.
Jakie mam prawa? Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Definicje i skróty RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;